วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       327  

   

  • วิสัยทัศน์   
    กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เป็นเครื่องมือของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้   • พันธกิจ

          1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นด้วยความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
          2. พัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพ และนโยบายของกรมการข้าวตามที่กำหนด