เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่


    เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

   

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบ
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น