การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564


    วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564

   

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 และได้ประชุมเพื่อแจ้งและสรุปข้อตรวจพบ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเป็นประธานในที่ประชุม